POSVET: GOSPODARNA RABA VODNIH VIROV V INDUSTRIJI

PODROBNOSTI

Datum:

Lokacija:

v torek, 28. november 2019, od 9.30 do 14.30 ure
v prostorih Hotela City Marbor, Maribor

Podjetje Messer Slovenija, član SRIP – Krožno gospodarstvo je 28. novembra 2019 v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico in podjetjem IOS d.o.o. organiziralo strokovni posvet Gospodarna raba vodnih virov v industriji.
Dogodek se odvijal v Hotelu City v Mariboru in je bil namenjen predvsem tehničnemu in strokovnemu kadru iz industrije ter v komunalnih in ostalih podjetjih, ki so zadolženi za kakovost in čiščenje odpadnih voda ter za načrtovanje in vzdrževanje čistilnih naprav.
Strokovni posvet je bil namenjen obravnavi racionalne rabe vodnih virov v industriji, s poudarkom na ločenem zbiranju in obdelavi odpadne vode pred ponovnim vključevanjem v proizvodni proces ali izpust nazaj v okolje.
Predstavljene so bile evropske smernice in spodbude EU na področju za trajnostnega upravljanja z vodamiv industriji in tematska platforma pametne specializacije (S3 Thematic Platforms) na področju voda, v okviru SRIP – Krožno gospodarstvo. Na podlagi najnovejših EU zakonodajnih dokumentov so bile za različne industrijske panoge predstavljene najboljše razpoložljive tehnike za čiščenje/recikliranje odpadne vode. Teme predavanj so bile fokusirane v prednosti zapiranja vodnih tokov v proizvodnih procesih in v predstavitev koristi recikliranja, ki se obravnava kot neizkoriščena priložnost s pozitivnimi učinki na družbo in okolje.

Na dogodku so s predavanji sodelovali domači strokovnjaki z izkušnjami pri implementaciji različnih tehnoloških postopkov priprave in čiščenja/recikliranja odpadne vode, ter strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na področju aplikacij tehničnih plinov, optimizaciji industrijskih procesov in nevtralizaciji odpadne vode.

Podrobneje so bile membranske filtracije ter prednosti njihove uporabe za čiščenje/recikliranje in ponovno uporabo odpadne vode ter primeri dobre prakse. Na omenjenem področju so bile predstavljene tudi učinkovitosti nekaterih obstoječih aplikacij MBR-jev v EU, ter prednosti uporabe MBR sistemov. Na primeru čiščenja komunalne in odpadne vode iz industrije predelave mleka je bila predstavljena učinkovitost MBR in bioloških čistilnih naprav ter izsledki raziskav delovanja MBR-ja oziroma biomase pod ekstremnimi pogoji.

Prednosti uporabe tehničnih plinov pred uporabo mineralnih kislin, so bile predstavljene na osnovi metode nevtralizacije odpadne vode z ogljikovim dioksidom in učinkovitost nevtraliziranja na primerih dobre prakse v tekstilni in papirni industriji, pri odstranjevanju nevarnih in nenevarnih odpadkov ter kemikalij, idr.. Predstavljene so bile še druge aplikacije industrijskih plinov ter njihovi učinki v postopkih priprave in čiščenja vode na zmanjšanje porabe sveže pitne vode.
Strokovni posvet je bil priložnost za informiranje zainteresirane strokovne javnosti o trendih in pomembnosti uporabe najsodobnejših metod čiščenja/recikliranja odpadne vode, ki omogočajo gospodarno rabo različnih vodnih virov v industriji.
Predstavljeni so bili možni ukrepi za predobdelavo, čiščenje/ recikliranje vode v industriji, s katerimi bodo udeleženci lahko neposredno vplivali na omejevanje porabe sveže vode in stroške povezane s porabo vode. S pravilnim pristopom do priprave kakovostne vode za ponovno uporabo in kombiniranjem ustreznih metod bodo lahko vplivali na obvladovanje zakonodajnih predpisov za ponovno uporabo vode in za izpust v okolje ter optimalno obratovanje čistilnih naprav.

Dogodek je pritegnil več kot 25 udeležencev, in sicer zainteresirano vodilno strokovno osebje in strokovnjake iz Nacionalnega laboratorija, Javnega podjetja Komunale Kranj, kemijskega podjetja Melamin iz Kočevja, iz Papirnice Radeče, komunalne ČN Aquasytems, predstavnika združenja pivovarjev iz Podravja, Inštituta WyCycle in Fakultete za strojništvo iz Maribora.